B

2 Messages

 • 

80 Points

Sunday, November 19th, 2023 3:51 PM

Solved

Tay Ninh Holy See

 We are unable to verify your identity and/or your eligibility to publish the title: Tay Ninh Holy See 

bui thanh

Champion

 • 

7.2K Messages

 • 

273.6K Points

7 months ago

Bui: Please provide full details about your question.

If you have tried to submit data to IMDb, please post your last full data submission here on this message board. You can copy it out of the receipt you would have received from IMDb by e-mail immediately after sending it in. Some of the regulars on the board may review it and, if they can, they may provide suggestions as to how to improve the submission to get it included in the database. (Also, please include the submission reference number -- it's an 18-digit number that will look something like 230123-123456-789000.) 

2 Messages

 • 

80 Points

Tiêu đề " Tay Ninh Holy See " do tôi đệ trình, tôi nhận được thông báo từ amazon không thể xuât bản. tôi cần phải làm gì nữa để được xuất bản...

bui thanh

Champion

 • 

7.2K Messages

 • 

273.6K Points

The title "Tay Ninh Holy See" was submitted by me, I received a notification from amazon that it cannot be published. What else do I need to do to get published...

Bui:

Tôi không nói được tiếng Việt, tôi đang sử dụng Google Translate.

Dịch bằng Google

Vui lòng gửi dữ liệu đầy đủ cuối cùng của bạn ở đây trên bảng tin này. Bạn có thể sao chép nó ra khỏi biên nhận mà lẽ ra bạn đã nhận được từ IMDb qua e-mail ngay sau khi gửi nó vào. Một số thành viên chính thức trong diễn đàn có thể xem xét nó và nếu có thể, họ có thể đưa ra đề xuất về cách cải thiện đệ trình để đưa nó vào cơ sở dữ liệu. (Ngoài ra, vui lòng bao gồm số tham chiếu bài gửi -- đó là một số gồm 18 chữ số trông giống như 230123-123456-789000.)

[Translated by Google

Please post your last full data submission here on this message board. You can copy it out of the receipt you would have received from IMDb by e-mail immediately after sending it in. Some of the regulars on the board may review it and, if they can, they may provide suggestions as to how to improve the submission to get it included in the database. (Also, please include the submission reference number -- it's an 18-digit number that will look something like 230123-123456-789000.)]

(edited)